Aktualności

Joanna Kołodziej

Obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów

2016-12-08 00:00:00

Selektywne zbieranie bioodpadów od pewnego czasu stanowi priorytet Unii Europejskiej. Również Krajowy Plan Gospodarki Odpadami z 1 lipca 2016 roku zakłada, że do 2021 roku selektywna zbiórka odpadów zielonych i innych bioodpadów zostanie wprowadzona w każdej gminie w Polsce.

Komisja Europejska w grudniu 2015 r. opracowała wnioski stanowiące część pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy package) i zmieniające 6 dyrektyw, w tym dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Wprowadzane zmiany zakładają nowe progi w przetwarzaniu odpadów komunalnych: do 2030 roku państwa członkowskie powinny 65% odpadów komunalnych przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu, natomiast do składowania powinno się kierować nie więcej niż 10% odpadów komunalnych.

Komisja Europejska kładzie duży nacisk na kwestię selektywnej zbiórki odpadów, która odpowiednio zaplanowana zdecydowanie wpływa na osiągane poziomy odzysku. Wskazanie dla Państw członkowskich znajduje swoje odzwierciedlenie w pkt 20 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów:

(20) (...) bioodpady powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić zwiększenie współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz zapobiegać zanieczyszczeniu suchych materiałów nadających się do recyklingu.

Dyrektywa definiuje na nowo pojęcie „bioodpady” jako ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego oraz inne odpady o podobnych właściwościach biodegradacyjnych, porównywalne pod względem charakteru, składu i ilości. Zmieniony art. 22 dyrektywy 2008/98/WE wskazuje wprost, że państwa członkowskie zapewniają selektywną zbiórkę bioodpadów oraz podejmują środki zachęcające do:

  1. recyklingu, w tym kompostowania i uzyskiwania z bioodpadów sfermentowanej biomasy;
  2. przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska;
  3. stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 19 sierpnia 2016 r. zakłada, że selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów ma zostać wprowadzona od lipca 2017 roku.

Wszystkie powyższe założenia dążą do jednego celu, jakim jest zwiększenie poziomów odzysku, w tym recyklingu organicznego. By sprostać takim wymaganiom należy usprawnić system odbioru odpadów, zastosować worki biodegradowalne lub zastąpić worki pojemnikami na bioodpady, dzięki czemu frakcję będzie można skierować bezpośrednio np. do procesu kompostowania, a powstały produkt będzie wysokiej jakości bez zanieczyszczeń w postaci folii, plastiku czy szkła.

Kompostowanie w systemie GORE® Cover jest metodą przetwarzania bioodpadów w pełni wpisującą się w założenia Circular Economy, a dodatkowo wymienioną wprost w projekcie BAT 2016 jako zamknięty system przetwarzania odpadów.

Membrana Gore wraz z całym systemem dba o witalność i aktywność mikroorganizmów, stwarzając im, dzięki swoim właściwościom, dogodne warunki do prowadzenia tlenowego rozkładu biologicznego. Membrana chroni przykryty materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i zapobiega procesowi rozkładu beztlenowego. Technologia tlenowego, biologicznego przetwarzania odpadów z użyciem membran Gore, to także najbardziej efektywny, a zarazem ekonomiczny sposób zagospodarowania organicznych strumieni odpadów: odpadów biodegradowalnych wytworzonych z odpadów komunalnych – zmieszanych, odpadów kuchennych, odpadów zielonych i osadów ściekowych.

Instalacje referencyjne

Aktualności

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24